Zaawansowane
Ogłoszenie

STUDIUM MEDIACJI JESIEŃ - XXI EDYCJA !

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

AntySpam: Wpisz nazwę ptaka "jaskolka" z polskimi literami.
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 3 000,00 PLN
Województwo: dolnośląskie
Firma: Piotr Mirek
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
Ulica: Dyrekcyjna 37/47
E-mail: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
Telefon: 71 361 60 35
Strona www: www.dcp.wroclaw.pl
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika
   
nr. ogłoszenia 55949
dodano: 2020.07.01
ważne do: 2020.08.30
wyświetleń: 82

Szczegóły oferty:

Nowa edycja Studium od PAŹDZIERNIKA 2020 r !
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
????Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
???? Ilość godzin
Studium Mediacji obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
???? Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich.
????Absolwenci Studium Mediacji zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych. Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
???? W trakcie każdego ze zjazdów Studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Mediacji skrypty drukowane z IV zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.
???? Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji/wykładu z elementami pracy warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi.
???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ????
????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://www.facebook.com/StudiumMediacji/
????Program:
????Zjazd I
1. Wprowadzenie do mediacji.
2. Elementy psychologii konfliktu:
a) definicje konfliktu,
b) przyczyny/obszary konfliktów - koło konfliktu Moore’a,
c) dynamika konfliktu,
d) spostrzeganie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia,
e) strategie w konflikcie wg Thomasa,
f) kultura rozwiązania konfliktu,
g) konflikt jako szansa.
3. Procedury i metody rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice:
a) negocjacje,
b) mediacje,
c) arbitraż,
d) sąd.
4. Strategie psychologiczne w rozwiązywaniu konfliktów.
5. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne:
a) warunki procesu negocjacyjnego,
b) bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania,
c) metody negocjacji (miękka, twarda, oparta na zasadach),
d) paradygmat „wygrana-wygrana”,
e) struktura procesu negocjacji,
f) komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
g) techniki negocjacyjne,
h) metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
6. Definicja mediacji, jej cele i podstawowe zasady proceduralne:
a) neutralność,
b) bezstronność,
c) poufność,
d) dobrowolność
e) akceptowalność.
7. Rola mediatora:
a) neutralność w mediacjach a samoświadomość mediatora,
b) przebieg mediacji i jej zastosowanie,
c) odróżnienie mediacji od innych form pomocy rodzinie� (interwencja kryzysowa, terapia rodzin, poradnictwo rodzinne, praca socjalna z rodziną),
d) zastosowania mediacji w obszarach problemowych dotyczących rodzin.
8. Wskazania do podjęcia mediacji.
9. Przeciwskazania do podjęcia mediacji:
a) diagnoza adekwatności sporu do mediacji,
b) umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą.
10. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego:
a) etapy mediacji,
b) prowadzenie mediacji zgodnie z zasadami i etapami:
- monolog mediatora;
- budowanie autorytetu, ustalenia proceduralne;
- wstępne wystąpienia stron;
– gromadzenie i porządkowanie informacji, tworzenie agendy;
- analiza interesów i techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia między stronami.
11. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami mediacji. Ćwiczenia praktyczne.
12. Zawieranie kontraktu mediacyjnego. Ćwiczenia praktyczne:
a) mediacja kończąca się porozumieniem (ugodą),
b) mediacja niekończąca się porozumieniem (ugodą).
13. Proces analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją. Ćwiczenia praktyczne:
a) rozpoznanie wstępne,
b) ocena sytuacji,
c) określenie sposobu reakcji,
d) zakończenie (rozwiązanie) konfliktu.
14. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Ćwiczenia praktyczne:
a) więź wewnątrzrodzinna,
b) postawy wychowawcze rodziców,
c) komunikacja w rodzinie,
d) stopień kontroli rodzicielskiej,
e) patologia i demoralizacja.
????Zjazd II:
1. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie mediacji.
2. Metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego:
a) emocje w mediacji,
b) praca z oporem,
c) manipulacje: intencja czy sytuacja,
d) analiza interesów stron,
e) techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia,
f) strategie radzenia sobie z impasem,
g) razem czy osobno: spotkania na osobności w mediacjach,
h) wypracowywanie opcji,
i) neutralność mediatora a dostarczanie informacji potrzebnych do skonstruowania porozumienia.
3. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
4. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych (określanie definicji sytuacji (zakotwiczenie), pozytywne nastawienie siebie, nastawienie "w przyszłość", a nie "w przeszłość", pozytywna konotacja, przeciwdziałanie błędom w rozumieniu sytuacji, modelowanie, angażowanie, motywowanie, określenie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, określenie współzależności (BATNA), testowanie realności BATNY)
5. Prowadzenie sesji mediacyjnej. Ćwiczenia praktyczne.
6. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem technik mediacyjnych:
a) przeformułowywanie: - emocje --- > treść; - silne emocje ---> umiarkowane emocje; - negatywne intencje ---> pozytywne intencje; - negatywne skutki ---> pozytywne skutki,
b) przedefiniowywanie (negatywnej sytuacji w pozytywną - "framing"),
c) "dystansowanie",
d) separowanie,
e) odwołanie do wartości,
f) wytrącanie.
????Zjazd III :
1. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji:
a) nierównowaga stron,
b) impas w mediacji,
c) współpraca z innymi specjalistami,
d) wykorzystywanie informacji od innych specjalistów,
e) umiejętność konstruowania porozumienia w sprawach rodzinnych,
f) testowanie realności rozwiązań,
g) warunki trwałości porozumienia,
h) umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
i) umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
2. Omówienie i ćwiczenia praktyczne technik interwencyjnych w mediacji:
a) zabezpieczanie się przed kryzysem współdziałania,
b) zapewnienie bezpieczeństwa,
c) osłabienie obaw, niepokoju, strachu,
d) WATNA,
e) uwspólnianie (wydobywanie wszystkiego, co wspólne),
f) zastosowanie procedur i technik z zakresu rozwiązywania problemu.
3. Sporządzania porozumienia końcowego. Ćwiczenia praktyczne.
4. Elementy psychologii rodziny i jej zastosowanie w mediacji:
a) psychologiczne konsekwencje rozwodu dla dziecka i rodziców,
b) rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej; - wzory rodzicielstwa po rozwodzie; - funkcjonowanie rodziny w separacji,
c) wzory rodzicielstwa w rodzinach zrekonstruowanych,
d) analiza gotowości stron do mediacji.
5. Dziecko w mediacji:
a) dzieci a konflikt rodzicielski,
b) specyfika mediacji rodzinnych z dzieckiem,
c) reakcje dzieci na rozwód i separację oraz sposoby adaptacji do nowej sytuacji,
d potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny,
e) ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji rodzinnych.
6. Problem przemocy w rodzinie a praktyka mediacyjna (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna):
a) przemoc w rodzinie – diagnoza, dynamika relacji, konsekwencje,
b) postępowanie w sytuacji przemocy w rodzinie (czy mediacja zawsze wskazana – analiza alternatyw BATNA / WATNA; techniki pracy w mediacji),
c) skutki przemocy u ofiary,
d) skutki przemocy u sprawcy,
e) skutki prawne mediacji w stosunku do sprawcy,
f) prawa ofiary w procesie karnym,
g) mediacja a potrzeby ofiary.
????Zjazd IV :
1. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:
a) podstawy prawne zastosowania procedur,
b) zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
c) zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego,
f) stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne,
g) podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
h) rodzina w sądzie (mediacja w postępowaniu cywilnym),
i) postępowanie rozwodowe, separacyjne i przed sądem opiekuńczym (władza rodzicielska, alimentacja, stosunki majątkowe w małżeństwie),
j) etyka w pracy mediatora.
2. Warsztat zamykający.
3. Symulacje mediacyjne.
4. Sesja informacji zwrotnych.
5. Superwizja mediowanych przypadków.
6. Podsumowanie.
7. Praktyka mediacyjna – jak ją prowadzić?
8. Źródła wiedzy o mediacji.
9. Tworzenie środowiska samopomocy mediatorów rodzinnych i współpraca z SMR, warunki wpisu na listę mediatorów stałych.


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama
Zareklamuj się